Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

 1. 1.       Πνευματική Ιδιοκτησία: Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία  ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο), όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων που περιέχει, ανήκουν στην εταιρεία «Ε. & Ι. Κούμπης Ο.Ε.» (στο εξής «η εταιρεία») ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. 2.       Προσωπικά Δεδομένα: Η εταιρεία εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση από την εταιρεία.
 3. 3.       Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών: Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, η εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. Η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.
 4. 4.       Περιορισμός Ευθύνης: Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη  επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες, οπωσδήποτε και αν αυτές προκλήθηκαν, είτε συμβατικά είτε άλλως.

Η εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Παρά τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, η φωτογραφική απεικόνιση ενδεχομένως αποκλίνει από την πραγματικότητα, κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

 1. 5.       Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με ειδοποίηση στην αρχική σελίδα www.koumpis.com ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ενημερώνοντας τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται στο σύνδεσμο «Όροι Χρήσης» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας www.koumpis.com, οι δε Χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν της επίσκεψης στο διαδικτυακό μας τόπο.
 2. 6.       Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα: Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου  είναι ιδιοκτησία της ομόρρυθμης  εταιρείας «Ε. & Ι. Κούμπης Ο.Ε.». Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο www.koumpis.com για να παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή άλλων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 3. 7.       Αποστολές Προϊόντων: Η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται με χρέωση του πελάτη ανάλογα με το βάρος ή τον όγκο των προϊόντων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, σε συνεργασία με την εταιρεία courier Αίολος.  Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες εφ’ όσον επαρκεί το απόθεμα. Αν δεν επαρκεί το απόθεμα, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τον Χρήστη με μήνυμα, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί του για την τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας του. Εφόσον η εταιρεία δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών, τότε η παραγγελία του είτε θα εκτελεσθεί κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρωθεί κατά το υπόλοιπο, είτε θα ακυρωθεί στο σύνολό της. Σε περίπτωση ακύρωσης μέρους ή του συνόλου παραγγελίας η οποία έχει ήδη πληρωθεί και τα χρήματα έχουν περιέλθει στην εταιρεία, η επιστροφή της αξίας που αναλογεί θα επιστρέφεται οπωσδήποτε και μόνο μέσω της ίδιας πιστωτικής κάρτας με την οποία έχει γίνει η πληρωμή προς την εταιρεία.  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ίδιο ως άνω τρόπο, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της.
 4. 8.       Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων: Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, υποχρεούστε να συμπληρώσετε και αποστείλετε δήλωση υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Δικαιούστε επίσης να προβείτε σε επιστροφή των ειδών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών πλέον του ως άνω χρονικού διαστήματος, οπότε και υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τη δήλωση υπαναχώρησης (ακόμη και εάν αυτή έχει ήδη αποσταλεί και ηλεκτρονικά). Για να γίνει δεκτή επιστροφή λόγω υπαναχώρησης είδους που έχει προτέρως παραδοθεί στον Χρήστη, θα πρέπει το είδος που επιστρέφεται από τον Χρήστη προς παραλαβή από την εταιρεία: α. να έχει διατηρηθεί στις σωστές συνθήκες διατήρησης, β. να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, γ. να μην έχει χρησιμοποιηθεί, δ. να διαθέτει την πλήρη αρχική του συσκευασία ακέραιη και ε. να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν αρχικά. Η ευθύνη αποστολής και η δαπάνη μεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Χρήστη, η δε διεύθυνση παράδοσης είναι η διεύθυνση της εταιρείας.
 5. 9.       Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, αυτή  δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή. Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, η εταιρεία το παραλαμβάνει εντός 1-2 εργάσιμων ημερών για τις επιστροφές εντός Ελλάδος και μέσω της Αίολος Courier. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. Μετά την επιστροφή του προϊόντος, και εφόσον εγκριθεί από την Εταιρεία, ο πελάτης αποζημιώνεται σε όλο το ποσό είτε με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Διευκρινίζεται ότι εάν δεν τηρηθούν ΟΛΟΙ οι παραπάνω όροι ή εάν απουσιάζει κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το επιστρεφόμενο είδος (ή είδη), το αίτημα για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε είδος θα επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.
 6. 10.   Τιμές Προϊόντων: Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Μεγάλος αριθμός των προϊόντων μας, προσφέρεται με έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές των κατασκευαστών ή αντιπροσωπειών Ελλάδος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και ο Xρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις αναγραφόμενες τιμές πώλησης στην Ιστοσελίδα και να τις τροποποιεί, να κάνει εκπτώσεις ή/και προσφορές, να τροποποιεί ή και να αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του. Το κόστος της αποστολής χρεώνεται ξεχωριστά από την αξία των προϊόντων και αναφέρεται με σαφήνεια στην ανάλυση της παραγγελίας.
 7. 11.   Ερωτήσεις: Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@koumpis.com.
 8. 12.   Παιδιά Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων. Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά. Η εταιρεία ζητά από όσους είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών να μην προχωρήσουν σε καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν από ενηλίκους να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες.
 9. 13.   Ισχύον Δίκαιο: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της εταιρείας και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και της εταιρείας σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
 10. 14.   Ασφάλεια Συναλλαγών: Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.